1 تابلوهای فشار ضعیف » صنایع بین المللی برق ارس
arasint.com
arasint.com arasint.com
a1 d2 b3 c4

تابلوهاي فشار ضعيف

دسته بندی: محصولات » تابلوهای فشار ضعیف

حوزه گسترده تابلوهاي فشار ضعيف

از نوع ثابت ريلي

اصلاح ضريب قدرت

سيستم هاي كنترلي
 

از نوع كشوئي Plug On

تخصصي Square –D

تايپ تست شده در سطح 50 كيلو آمپر

Finger Safe

با قابليت تعويض سريع كليدها در حوزه 6 تا 100 آمپر و تا 630 آمپر از باسبارهاي I-line

با نشان دهنده اتصال كوتاه روي كليدهاي مينياتوري

با ساختار ممتاز بدنه

 

از نوع كشويي Prefabricated-Plug  In

تخصصي صنايع بين المللي برق ارس

در حوزه هاي مختلف جرياني

مجموعه ممتاز در توزيع برق

 

تابلوهاي كنترل موتور (MCC)

از نوع ثابت form1-form4

از نوع ثابت مدو لار

از نوع كشوئي

 

 
©2013 Arasint.com
Farhange Sama