کلیه تابلوهای صنایع برق ارس براساس مقررات مرتبط بین المللی از جمله IEC 60439 تولید و تست می شود ,تست پیشرفته تابلوها در چهار مرحله براساس مقررات کنترل کیفی انجام گردیده دارای گواهینامه از شرکت های توانیر،وزارت نیرو،وزارت نفت گواهینامه های ,OHSAS 18001-ISO 14001-ISO9001:2000 بوده و علاوه بر این تجهیزات بیمارستانی دارای گواهی تست براساسUL 1022هستند.