حوزه گسترده تابلوهاي فشار ضعيف

از نوع ثابت ريلي

اصلاح ضريب قدرت

سيستم هاي كنترلي


از نوع كشوئي Plug On

تخصصي Square –D

تايپ تست شده در سطح 50 كيلو آمپر

Finger Safe

با قابليت تعويض سريع كليدها در حوزه 6 تا 100 آمپر و تا 630 آمپر از باسبارهاي I-line

با نشان دهنده اتصال كوتاه روي كليدهاي مينياتوري

با ساختار ممتاز بدنه


از نوع كشويي Prefabricated-Plug In

تخصصي صنايع بين المللي برق ارس

در حوزه هاي مختلف جرياني

مجموعه ممتاز در توزيع برق


تابلوهاي كنترل موتور (MCC)

از نوع ثابت form1-form4

از نوع ثابت مدو لار

از نوع كشوئي